ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.   Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru do Konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane wyżej prawo nie dotyczy Przedsiębiorcy.

3. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, określonym zgodnie z niniejszym regulaminem, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.

4. Zgodnie z Ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają:

-   usługi posprzedażowe oraz dostarczone w ich ramach Towary gdy usługa jest w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta zrealizowana, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy,

-   towary wyprzedawane,

-   towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

-   towary mające krótki termin przydatności do użycia,

-   towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

-   usługi dodatkowe, w ramach których Sprzedający przyjechał do Konsumenta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji,

-   usługi dodatkowe, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

-   usługi dotyczące o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

6. Niezwłocznie po otrzymaniu towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punktach powyższych niniejszego regulaminu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem poleconym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopie faktury korygującej. Po jej otrzymaniu Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy na numer rachunku bankowego wskazany przez Konsumenta lub w inny uzgodniony z nim sposób, Przedsiębiorca w przypadku nieprzystąpienia lub przystąpienia w niepełnym zakresie do umowy otrzyma fakturę dotyczącą zwrotu kosztów koniecznych, w tym rozpoznania reklamacji. Przedsiębiorca wyraża zgodę na to potrącenie. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Przedsiębiorcę lub w inny uzgodniony z nim sposób.

7.  W celu usprawnienia obsługi zwrotów, korespondencję należy przesyłać wysyłając e-maila na adres printex@printex.pl lub na adres al. Piłsudskiego 105 B, 05-270 Marki.

8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

REKLAMACJE

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub w gwarancji online wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

2. Sprzedający na zasadach obowiązujących na podstawie ogólnych przepisów prawa dostarcza rzeczy wolne od wad, z zastrzeżeniem iż na mocy art. 558 § 1 kodeksu cywilnego rękojmię wyłącza względem Przedsiębiorców.

3. W przypadku zaistnienia wady towaru, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, Konsument odsyła na adres Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa o prawach konsumenta).

4. W celu usprawnienia obsługi reklamacji, korespondencję należy przesyłać wysyłając e-maila na adres serwis@printex.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu 22 811 15 10.

5. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji towaru najpóźniej w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy, termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych.

6. Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego. Reklamacja niezasadna Kupującego będzie w pełnym zakresie go obciążać, np. koszty ekspertyzy serwisu autoryzowanego producenta, koszty transportu, na co Przedsiębiorca niniejszym wyraża zgodę.

PARTNERZY
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl